“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

Adiccións e traballo Publicado o 15 de diciembre de 2008

→ O consumo ocasional ou repetido de alcol, cannabis ou medicamentos pode pór en perigo a saúde e a seguridade dos traballadores e ser a orixe de accidentes laborais e de tráfico debido a unha modificación da percepción dos riscos e a unha diminución da atención e da capacidade de concentración. Por todo isto a prevención destas adiccións é necesaria nas empresas

Nalgunhas Comunidades Autónomas están a porse en marcha os Plans Municipais de Drogas para ofrecer información e sensibilización aos traballadores afectados e aos empresarios. Con este plan preténdese detectar traballadores con problemas de consumo, para ofrecerlle información sobre os riscos e facilitarlle tratamento.

Unha das características das adiccións é a dependencia, que consiste na imposibilidade de controlar un determinado comportamento aínda coñecendo as súas consecuencias negativas. As condutas adictivas poden estar asociadas ao consumo dalgún produto como son o alcol, o tabaco ou as sustancias psicoactivas ou sen consumo de sustancias como sería o caso das adiccións ao traballo, ao xogo, a internet, ao teléfono móbil, etc.

E, cales son os problemas que o consumo destas sustancias pode causar no traballo? Algúns deles son a embriaguez e os efectos retardados que provoca a sustancia inxerida (resaca, abstinencia, etc.) que afectan á produtividade e causan accidentes. Morbilidad médica e psicolóxica que provoca absentismo, enfermidades e diminución da produtividade. Preocupación por obter e consumir drogas na empresa, o que afecta á atención e á concentración. Actividades ilegais no lugar de traballo, incluída a venda de drogas a outros traballadores.

A continuación imos ver as alteracións que pode producir o consumo das sustancias máis comúns. O tabaco produce bronquite, asma, patoloxías cardiovasculares e cancro de pulmón, de vejiga e de vías respiratorias altas. O alcol (etanol) diminúe o estado de alerta e os reflexos, produce embriaguez que pode chegar ao coma etílico e a actos violentos e accidentes laborais e/ou de tráfico, a longo prazo pode desencadear unha cirrosis no fígado, un cancro de esófago e alteracións do sistema nervioso central e periférico. A adicción a algúns medicamentos como ansiolíticos, somníferos, antidepresivos e antihistamínicos pode chegar a producir somnolencia, alteracións do comportamento, da memoria, dos reflexos e da motilidad. O cannabis produce excitación, alteración do estado de alerta e dos sentidos (vista, oído, etc.), cambios de humor, alucinacións visuais, auditivas e corporais, trastornos psiquiátricos, e efectos cancerígenos. Outras drogas como as sustancias opiáceas, a cocaína ou a éxtase teñen efectos variables como son alucinacións, alteracións psiquiátricas, accidentes cardiovasculares, diminución do estado de alerta, alteracións respiratorias, aumento de infeccións, etc. A duración e a intensidade destes efectos dependerán da cantidade e da frecuencia de consumo.

Por outra banda, todos os sectores de actividade poden verse afectados por este problema pero onde as consecuencias poden ser máis importantes é nos postos de traballo que levan unha alta responsabilidade, nos que están sometido a riscos elevados, nos traballos a quendas, nocturnos ou illados e, sobre todo, nos relacionados co transporte (condutores, pilotos de avión, carretilleros, etc.).

En canto á prevención do consumo destas sustancias no ámbito laboral é importante implicar tanto a traballadores e empresarios como aos responsables da seguridade no traballo recordando que este é un problema de saúde individual pero tamén de seguridade e saúde laboral a nivel colectivo. Igualmente é importante a información sobre a adicción e o tratamento.

En xeral, o tratamento comprende catro fases que poden superponerse, a primeira consiste en confirmar a presenza dun problema causado polo uso de drogas ou de alcol (ou ambos) que leva ao individuo afectado a solicitar tratamento. Na segunda fase faise unha avaliación do estado xeral de saúde e leva a cabo a desintoxicación de forma ambulatoria ou hospitalaria con apoio psicolóxico e/ou farmacolóxico e, mesmo, con acupuntura. A terceira fase é a de rehabilitación para chegar á abstinencia de todas as sustancias adictivas consumidas e para tratar calquera problema físico ou psicolóxico asociado ao consumo. Por último, na cuarta fase realízase un seguimento a longo prazo para previr a recaída e axudar ao individuo a readaptarse ao seu posto de traballo

Para terminar recomendar ás persoas que crean que están a sufrir este problema que non se illen e que pidan axuda ao médico de traballo da súa empresa ou ao seu médico de cabeceira xa que estes poderán determinar se existe ou non adicción.

Dra. Amelia Calot Escobar

Directora Médica de CONVASAL S.L.

FONTE: 13-12-2008 LAS PROVINCIAS.ES